polski | english | Zobacz w formacie PDF

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu
Modelowanie stóp procentowych
Nazwa modułu w języku angielskim
Interest rate modeling
Kod modułu Forma zaliczenia
WIGEIiE04S.24C.12249.18 Zaliczenie
Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr
Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki 2 / 3
Specjalność Język wykładowy Moduł
Inżynieria Finansowa Polski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 0 Ćwiczenia: 30 2 C
Poziom kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia
studia drugiego stopnia stacjonarne Nauki społeczne
Autor sylabusa Paweł Kliber
Prowadzący Paweł Kliber

Cele kształcenia dla modułu

C1 Zapoznanie studentów z metodami modelowania struktury terminowej stóp procentowych

Efekty kształcenia dla modułu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty kształcenia
Wiedzy
W1 Zapoznanie studentów z metodami modelowania struktury terminowej stóp procentowych K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W08
W2 Zna najważniejsze, stosowane w praktyce, modele struktury terminowej stóp procentowych K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W08
Umiejętności
U1 Potrafi oszacować strukturę terminową na podstawie danych rynkowych K2_U01, K2_ U02, K2_ U03, K2_ U06, K2_ U08
U2 Potrafi wycenić instrument pochodny na stopy procentowe K2_U01, K2_ U02, K2_ U03, K2_ U06, K2_ U08
Kompetencji społecznych
K1 Jest świadomy znaczenia stóp procentowych w funkcjonowaniu gospodarki K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05
K2 Potrafi pracować w grupie przy przygotowywaniu projektu K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele kształcenia dla modułu Efekty kształcenia dla modułu
1. Rodzaje stóp procentowych, struktura terminowa i metody jej estymacji C1 W1, W2, U1, U2, K2
2. Modele stopy krótkookresowej C1 W1, W2, U1, U2, K2
3. Model HJM C1 W1, W2, U1, U2, K2
4. Rynkowe modele stóp procentowych C1 W1, W2, U1, U2, K2
5. Wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową C1 W1, W2, U1, U2, K1, K2

Literatura

Obowiązkowa
  1. A., P. Kliber, Podstawy modelowania struktury terminowej stop procentowych, Wyd. UEP, Poznań 2010
  2. D. Filipović, Term-Structure Models. A Graduate Course, Springer 2009
Zalecana
  1. M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Method in Financial Modelling, Springer, 2005
  2. R.A. Jarrow, Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Stanford University Press, 2002.
  3. D. Brigio, F. Mercurio, Interest Rate Models – Theory and Practice, Springer, 2006
  4. T. Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 2004
  5. T. R. Bielecki, M. Rutkowski, Credit Risk, Springer, 2005
Wymagania wstępne Znajomość rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych
Metody nauczania Wykład konwencjonalny, Wykład konwersatoryjny
Sposób zaliczenia Sprawdzian pisemny testowy, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności *
Uczestnictwo w ćwiczeniach 30
Przeprowadzenie badań literaturowych 30
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
60
ECTS
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
30
ECTS
1
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
30
ECTS
1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Kod efektu kształcenia dla modułu Metoda sprawdzenia
Sprawdzian pisemny testowy Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach Projekt grupowy / praca w grupie
W1 x x x
W2 x x x
U1 x x x
U2 x x x
K1 x x x
K2 x x x