polski | english | Zobacz w formacie PDF

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu
Programowanie w pakiecie statystycznym R
Nazwa modułu w języku angielskim
Programing with R
Kod modułu Forma zaliczenia
WIGEIiES.22B.12227.18 Zaliczenie
Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr
Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki 1 / 2
Specjalność Język wykładowy Moduł
Wszystkie Polski Do wyboru
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 3 B
Poziom kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia
studia drugiego stopnia stacjonarne Nauki społeczne
Autor sylabusa Paweł Kliber
Prowadzący Paweł Kliber

Cele kształcenia dla modułu

C1 Nauczenie studentów programowanie w pakiecie R

Efekty kształcenia dla modułu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty kształcenia
Wiedzy
W1 Student zna metody metody analizy danych ilościowych w języku R K2_W04, K2_W05, K2_W08
Umiejętności
U1 Student umie napisać funkcję w języku R wykonującą obliczenia statystyczne K2_U01, K2_ U02, K2_ U08
U2 Student potrafi analizować kod w pakiecie R K2_U01, K2_ U02, K2_ U08
Kompetencji społecznych
K1 Student umie współpracować w grupie przy realizacji projektu K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele kształcenia dla modułu Efekty kształcenia dla modułu
1. Podstawy programowania w języku R - składnia języka C1 W1, U1, U2, K1
2. Programowanie obiektowe w języku R C1 W1, U1, U2, K1
3. Obsługa złożonych struktur danych C1 W1, U1, U2, K1
4. Poprawa szybkości obliczeń C1 W1, U1, U2, K1
5. Wizualizacja danych C1 W1, U1, U2, K1

Literatura

Obowiązkowa
  1. M. Gągolewski, Programowanie w języku R, PWN, 2014
  2. P. Biecek, Analiza danych z programem R, PWN, 2012
Zalecana
  1. K. Kopczewska, T. Kopczewski, P. Wójcik, Metody ilościowe w R, CeDeWu, 2009
  2. P. Spector, Data Manipulation with R, Springer, 2008
  3. J. M. Chambers, Software for Data Analysis, Springer, 2008
Wymagania wstępne umiejętność programowania statystyka matematyczna
Metody nauczania Rozwiązywanie zadań, Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób zaliczenia Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności *
Przygotowanie projektu 50
Uczestnictwo w wykładach 30
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
80
ECTS
3
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
30
ECTS
1
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
50
ECTS
2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Kod efektu kształcenia dla modułu Metoda sprawdzenia
Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach Projekt indywidualny
W1 x x
U1 x
U2 x
K1 x