polski | english | Zobacz w formacie PDF

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu
Metody wyceny instrumentów pochodnych
Nazwa modułu w języku angielskim
Models of derivative procing
Kod modułu Forma zaliczenia
WIGEIiE04S.120C.12223.18 Zaliczenie
Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr
Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki 3 / 6
Specjalność Język wykładowy Moduł
Inżynieria Finansowa Polski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 3 C
Poziom kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia
studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne Nauki społeczne
Autor sylabusa Paweł Kliber
Prowadzący Paweł Kliber

Cele kształcenia dla modułu

C1 Zaznajomienie studentów z dyskretnymi modelami wyceny instrumentów pochodnych

Efekty kształcenia dla modułu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty kształcenia
Wiedzy
W1 Zna zasadę wyceny martyngałowej K1_W05, K1_W06, K1_W08
W2 Zna dwa podstawowe twierdzenia matematyki finansowej. K1_W05, K1_W06, K1_W08
Umiejętności
U1 Potrafi wycenić instrument pochodny K1_U01, K1_ U06
U2 Umie posługiwać się najważniejszymi pojęciami związanymi z instrumentami pochodnym K1_U01, K1_ U06
Kompetencji społecznych
K1 Potrafi w klarowny sposób wyjaśnić pojęcia dotyczące instrumentów pochodnych K1_K01, K1_K03, K1_K04
K2 Jest świadomy zastosowań instrumentów pochodnych w nowoczesnej gospodarce K1_K01, K1_K03, K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele kształcenia dla modułu Efekty kształcenia dla modułu
1. Struktura stochastyczna dyskretnych modeli rynku C1 U2, K1, K2 2. Pierwsze i drugie podstawowe twierdzenie matema-tyki finansowej C1 W2, K1, K2 3. Zasada wyceny martyngałowej C1 W1, K1, K2 4. Wycena instrumentów opcji i kontraktów termino-wych C1 U1, U2 Struktura stochastyczna dyskretnych modeli rynku C1 U2, K1, K2
2. Pierwsze i drugie podstawowe twierdzenie matematyki finansowej C1 W2, K1, K2
3. Zasada wyceny martyngałowej C1 W1, K1, K2
4. Wycena instrumentów opcji i kontraktów terminowych C1 U1, U2

Literatura

Obowiązkowa
  1. S.R. Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej, WNT, Warszawa 2005
Zalecana
  1. J. Jakubowski , A. Palczewski , M. Rutkowski , Ł. Stettner, Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa 2006.
  2. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 2005.
  3. R.A. Jarrow, Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Stanford University Press, 2002.
Wymagania wstępne Znajomość rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
Metody nauczania Wykład konwencjonalny, Wykład konwersatoryjny
Sposób zaliczenia Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności *
Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium 20
Uczestnictwo w wykładach 30
Przeprowadzenie badań literaturowych 25
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
75
ECTS
3
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
30
ECTS
1
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
0
ECTS
0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Kod efektu kształcenia dla modułu Metoda sprawdzenia
Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach
W1 x
W2 x
U1 x x
U2 x x
K1 x x
K2 x x