polski | english | Zobacz w formacie PDF

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Nazwa modułu w języku angielskim
Application of mathematics to economics and management
Kod modułu Forma zaliczenia
WGMGTS.11A.7020.18 Egzamin
Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr
Gospodarka Turystyczna ogólnoakademicki 1 / 1
Specjalność Język wykładowy Moduł
Wszystkie Polski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30 6 A
Poziom kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia
studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne Nauki społeczne
Autor sylabusa Paweł Kliber
Prowadzący Paweł Kliber

Cele kształcenia dla modułu

C1 Przedstawienie metod matematycznych stosowanych w modelowaniu ekonomicznym, finansowym oraz w zarządzaniu

Efekty kształcenia dla modułu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty kształcenia
Wiedzy
W1 Student zna metody matematyczne niezbędne do zastosowania w realizowanych przedmiotach ekonomicznych i przedmiotach związanych z zarządzaniem. K1_W01, K1_W08, K1_W17
W2 Student zna podstawy wnioskowania formalnego K1_W01, K1_W08
Umiejętności
U1 Student umie wnioskować dedukcyjnie K1_U01, K1_U02, K1_U08, K1_U13
U2 Student wykorzystuje metody matematyczne do podejmowania i analizowania decyzji gospodarczych K1_U02, K1_U04, K1_U08
U3 Student umie oceniać adekwatność proponowanych metod ilościowych do rozwiązywania problemów praktycznych K1_U01, K1_U06
Kompetencji społecznych
K1 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. K1_K01, K1_K04, K1_K06
K2 Uczestnicząc w realizacji projektów zespołowych potrafi komunikować się z ekspertami stosującymi narzędzia ilościowe. K1_K02, K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele kształcenia dla modułu Efekty kształcenia dla modułu
1. Logika i zbiory C1 W2, U1, K1, K2
2. Funkcje jednej zmiennej C1 W1, W2, U1, U3, K1, K2
3. Elementy rachunku różniczkowego. Pochodna. Ekstrema funkcji jednej zmiennej C1 W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2
4. Zastosowanie funkcji jednej zmiennej w modelowaniu ekonomicznym C1 W1, W2, U2, U3, K1, K2
5. Elementy rachunku całkowego. Całka oznaczona i nieoznaczona. Zastosowania rachunku całkowego. C1 W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2
6. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. C1 W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2
7. Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Ekstrema warunkowe. C1 W1, W2, U1, U3, K1, K2
8. Podstawy algebry liniowej. Macierze i operacje na nich. Układy równań i nierówności liniowych. Programowanie liniowe. C1 W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2
9. Matematyka finansowa. C1 W1, U2, U3, K1, K2

Literatura

Obowiązkowa
  1. M.Anholcer, Matematyka w ekonomii i zarządzaniu w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo UEP, skrypt nr 238
  2. Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach, red. K.Piasecki, Wydawnictwo UEP, skrypt nr 269.
Zalecana
  1. M.Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo UEP.
  2. M.Matłoka, Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo UEP, skrypt nr 268.
Wymagania wstępne
Metody nauczania Wykład konwersatoryjny, Rozwiązywanie zadań
Sposób zaliczenia Egzamin pisemny testowy, Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności *
Uczestnictwo w wykładach 30
Konsultacje z prowadzącym/i zajęcia 5
Przygotowanie do ćwiczeń 15
Uczestnictwo w ćwiczeniach 30
Przygotowanie do egzaminu 40
Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium 30
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
150
ECTS
6
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
65
ECTS
2
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
30
ECTS
1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Kod efektu kształcenia dla modułu Metoda sprawdzenia
Egzamin pisemny testowy Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami
W1 x x
W2 x x
U1 x x
U2 x x
U3 x x
K1 x x
K2 x x