polski | english | Zobacz w formacie PDF

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu
Calculus
Nazwa modułu w języku angielskim
Calculus
Kod modułu Forma zaliczenia
WIGEFES.21A.8019.18 Zaliczenie
Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr
Financial Engineering ogólnoakademicki 1 / 1
Specjalność Język wykładowy Moduł
Wszystkie Angielski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30 5 A
Poziom kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia
studia drugiego stopnia stacjonarne Nauki społeczne
Autor sylabusa Paweł Kliber
Prowadzący Paweł Kliber

Cele kształcenia dla modułu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami analizy matematycznej i algebry liniowej

Efekty kształcenia dla modułu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty kształcenia
Wiedzy
W1 Znajomość zapisu matematycznego K2_W04, K2_W05
W2 Znajomość analizy matematycznej K2_W04, K2_W05
W3 Znajomość podstawowej algebry liniowej K2_W04, K2_W05
Umiejętności
U1 Umiejętność obliczania pochodnych i całek K2_U02
U2 Umiejętność rozwiązywania układów równań liniowych K2_U02
U3 Umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych K2_U02
Kompetencji społecznych
K1 Student potrafi prezentować swoje myśli logicznie i systematycznie K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele kształcenia dla modułu Efekty kształcenia dla modułu
1. Zapis matematyczny, logika, zbiory C1 W1, K1
2. Funkcje jednej zmiennej: funkcje elementarne, pochodne, ekstrema, całki C1 W1, W2, U1, K1
3. Elementy równań różniczkowych zwyczajnych C1 W2, U1, U3, K1
4. Operacje na macierzach C1 W1, W3, U2, K1
5. Elementy równań różniczkowych cząstkowych C1 W1, W2, U3, K1
6. Liczby zespolone: operacje i interpretacja C1 W1, U2, K1
7. Funkcje wielu zmiennych: pochodne, ekstrema C1 W1, W3, U1, K1

Literatura

Obowiązkowa
  1. Essential Mathematics for Economic Analysis, 3rd edition or newer, K. Sydsaeter and P. Hammond, Prentice Hall, 2008
Zalecana
  1. Mathematics for economics and business, fifth edition (or higher), I.Jacques, Prentice Hall, 2006
Wymagania wstępne .
Metody nauczania Wykład konwersatoryjny, Dyskusja, Rozwiązywanie zadań
Sposób zaliczenia Sprawdzian pisemny testowy

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności *
Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium 35
Uczestnictwo w ćwiczeniach 30
Przygotowanie do ćwiczeń 30
Uczestnictwo w wykładach 30
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
125
ECTS
5
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
60
ECTS
2
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
30
ECTS
1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Kod efektu kształcenia dla modułu Metoda sprawdzenia
Sprawdzian pisemny testowy
W1 x
W2 x
W3 x
U1 x
U2 x
U3 x
K1 x