polski | english | Zobacz w formacie PDF

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu
Interest rates modelling
Nazwa modułu w języku angielskim
Interest rates modelling
Kod modułu Forma zaliczenia
WIGEFES.28B.12370.18 Egzamin
Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr
Financial Engineering ogólnoakademicki 2 / 4
Specjalność Język wykładowy Moduł
Wszystkie Angielski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 4 B
Poziom kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia
studia drugiego stopnia stacjonarne Nauki społeczne
Autor sylabusa Paweł Kliber
Prowadzący Paweł Kliber

Cele kształcenia dla modułu

C1 Zapoznanie studentów z metodami modelowania stóp procentowych
C2 Zapoznanie studentów z modelami stóp procentowych powszechnie używanych w praktyce gospodarczej

Efekty kształcenia dla modułu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty kształcenia
Wiedzy
W1 Zna rodzaje stóp procentowych i stosowane przez banki centralne metody estymacji struktury terminowej stóp procentowych K2_W02, K2_W03, K2_W04
W2 Zna najważniejsze, stosowane w praktyce, modele struktury terminowej stóp procentowych K2_W01, K2_W04, K2_W05, K2_W09
W3 Zna metody wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową K2_W04, K2_W05
W4 Zna alternatywne podejścia do modelowania struktury terminowej stóp procentowych oraz zależności między nimi K2_W04, K2_W05
Umiejętności
U1 Potrafi oszacować strukturę terminową na podstawie danych rynkowych K2_U01, K2_U02, K2_U05
U2 Potrafi wycenić instrumenty pochodne na stopy procentowe K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U06
Kompetencji społecznych
K1 Rozumie potrzebę stałego dokształcania się w zakresie literatury związanej z rynkami finansowymi K2_K01, K2_K04
K2 Potrafi efektywnie współpracować z innymi przy opracowywaniu projektu K2_K02, K2_K03, K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele kształcenia dla modułu Efekty kształcenia dla modułu
1. Rynek papierów dłużnych C1 W1, K1
2. Konwencje rynkowe w kwotowaniu cen i pomiarze czasu C1, C2 W1, K1
3. Rodzaje stóp procentowych i struktura terminowa stóp procentowych C1 W1, U1, K1
4. Modele struktury terminowej stóp procentowych stosowane przez banki centralne C1, C2 W1, U1, K1
5. Dyskretne modele dynamiki stóp procentowych C1, C2 W2, W3, W4, U2, K1
6. Modele stopy krótkookresowej C1, C2 W2, U1, U2, K1
7. Metodologia Heatha-Jarrowa-Mortona C1, C2 W2, W4, K1
8. Wycena instrumentów pochodnych na stopy procentowe C1 W2, U2, K1
9. Modele rynkowe stóp procentowych C1 W2, W3, W4, U1, U2, K1

Literatura

Obowiązkowa
 1. D. Filipovic, Term-Structure Models. A Graduate Course, Springer, 2009
 2. S.G. Kellison, The Theory of Interest, McGraw-Hill/Irwin, 2008
 3. R.A. Jarrow, Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Stanford University Press, 2002
 4. T. Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 2004
 5. J.C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Pearson, 2009
Zalecana
 1. M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Method in Financial Modelling, Springer, 2005
 2. D. Brigio, F. Mercurio, Interest Rate Models – Theory and Practice, Springer, 2006
 3. R. Rebonato, Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives, Princeton Univ. Press, 2002
 4. N. Branger, C. Schlag, Zinsderivative. Modelle und Bewertung, Springer 2004
 5. J. James, N. Webber, Interest Rate Modelling, Wiley & Sons, 2000
 6. O. Vasicek, An Equilibrium Characterization of the Term Structure, Journal of Financial Economics 5 (1977), 177-188.
 7. S.G. Kellison, The Theory of Interest, McGraw Hill, 2009.
 8. L.J.F. Vaaler, J.W. Daniel, Mathematical Interest Theory, Pearson, 2007
Wymagania wstępne Mathematical analysis, derivatives pricing, stochastic processes
Metody nauczania Analiza tekstów , Metoda projektów , Wykład konwencjonalny, Rozwiązywanie zadań, Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób zaliczenia Egzamin pisemny testowy, Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności *
Przygotowanie projektu 30
Uczestnictwo w egzaminie 2
Przygotowanie do egzaminu 50
Uczestnictwo w wykładach 30
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
112
ECTS
4
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
32
ECTS
1
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
30
ECTS
1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia

Kod efektu kształcenia dla modułu Metoda sprawdzenia
Egzamin pisemny testowy Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach Projekt grupowy / praca w grupie
W1 x x x x
W2 x x x x
W3 x x x x
W4 x x x x
U1 x x x x
U2 x x x x
K1 x x x
K2 x x x